دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدجعفر   سجادی

پست الکترونیکی : j-sajadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی صنایع

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/10/01

سیدجعفر سجادی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^